jueves, 9 de mayo de 2019

COPA GALICIA NOIA 2019


COPA GALICIA ABSOLUTO E CADETE


COPA GALICIA DE CLUBS, CATEGORÍA CADETE 2019
              
1.-  ORGANIZACIÓN:   

 Federación Galega de Xadrez e Club Xadrez Brétema.

2.-  DATA:  

Sábado, 25 de Maio de 2019.

3.-  HORARIOS:

                                                     11:00 h. – Presentación equipos.
11:30 h. -  Rolda 1.                          12:30  -  Rolda 2.
13:30 h. -  Rolda 3.                         17:00  -  Rolda 4.
18:00 h. -  Rolda 5.
19:15 h. -  Entrega de premios.

Os horarios definitivos das roldas confirmaranse na presentación dos equipos.

4.-  LOCAL DE XOGO:

Colexio Jaime Balmes
Rúa Devesa do Marques Nº16

5.-  SISTEMA E CALENDARIO DE XOGO: 

Sistema Suizo, a seis (6) roldas e será valedeiro para elo FIDE.
 
Equipos formados  por catro (4) taboleiros. A puntuación será por encontro (2, 1, 0), sendo o primeiro sistema de desempate a puntuación total por taboleiros. 

Os demáis sistemas de desempate axustaránse o RXC da FEGAXA e serán publicados na sala de xogo ó comezo do torneo xunto coas bases técnicas.O ritmo de xogo será de 15 minutos con incremento de 5 segundos/xogada, ou ritmo similar en duración.

O sistema de xogo, número de roldas e ritmo de xogo podería variar en función do número de equipos participantes.
  
6.-  PARTICIPACIÓN:

Poderán participar nesta competición todos os equipos de clubs galegos, que teñan tramitada a ficha federativa correspondente á temporada da competición do calendario (tempada 2019).
Cada club poderá presentar tantos equipos como desexe, sempre que cada un dos seus xogadores e xogadoras, ademáis de ter tramitada a ficha federativa individual con ese equipo, non forme parte, en ningunha fase da competición “Copa Galicia” doutro equipo.
Queda excluída por tanto a posibilidade de formar equipos con membros de dous ou mais clubs, así como a participación dun único xogador ou xogadora en mais dun equipo.
Un xogador ou xogadora formará parte dun equipo dende o momento no que o seu club presente o orde de forza dese equipo para a competición.
Por tanto queda expresamente prohibido o traspaso de xogadores e xogadoras entre equipos dun mesmo club,  incluso despois de que o equipo sexa eliminado da competición, independentemente de que estes figuraran como titulares ou suplentes, ou participaran ou non activamente nas partidas deste equipo.

7.-  EQUIPOS:

Cada equipo estará formado por un mínimo de 6 xogadores/as; dos que 4 xogarán cada enfrontamento, quedando os restantes como suplentes para ese enfrontamento.
Esta alineación pode variar en cada enfrontamento, podendo aliñear  calquera combinación de 4 xogadores/as dentro da lista presentada.

Os catro xogadores ou xogadoras respetarán en todo momento  a orde de forza entregado na inscrición, sendo este válido durante toda a competición, incluso entre fases. Esta orde de forza consiste nunha lista numerada e ordenada de xogadores e xogadoras e indica en que taboleiro se sentará cada un ou cada unha fronte aos seus rivais.
A orde de forza non debe alterarse en ningún momento, dado que ante calquera  incidencia están previstos un mínimo de dous suplentes. Non se admitirá ningún retraso nin aprazamento por non estar presentes na sala de xogo no momento de presentarse a incidencia que motive a súa intervención.
Tampouco hai límite máximo polo que o equipo que non logre aliñar 4 persoas, quedará automaticamente eliminado, sendo proposto para sanción por parte do comité de competición da FEGAXA.
Composición dos equipos: Tódolos xogadores/as deberán ter licenza da tempada da competición según o calendario oficial sendo da categoría cadete ou inferior.


8.-  INSCRICIÓNS:

COTA:
Campionato
Cota/Equipo
Copa Galicia, categoría cadete
20 €

LUGAR E PRAZO:

A través dos clubes na Federación Galega de Xadrez enviando, obrigatoriamente, o anexo 1 correctamente cumplimentado ao e-mail: fegaxa@fegaxa.org presentando a orde de forza definitiva. O ingreso da inscrición deberá ir adxunto á mesma.

Ata o día 21 de Maio de 2019 (incluído). Non se admitirán inscricións pasada esa data.

Banco Sabadell Gallego IBAN: ES71   0081   2281   9100   0112   0013


9.-  PREMIOS: 
  
Posto
Premios
Trofeo
Premio200 €*
Trofeo
 Premio 100 €*
Trofeo
 Premio 100 €*
Trofeo

Trofeo
(*) Apricaranse as retencións legais

                       
                                                

CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN , a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de:
Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou dixitall co fin de dar unha maior visibilidade e/ou difusión á actividade da Organización.
Dita autorización refírese á la totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse no futuro, e para calquer aplicación. Todo elo coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado.
Esta autorización pode ser revocada en cualquier momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non terá carácter retroactivo.

                           COPA GALICIA DE CLUBS, CATEGORÍA ABSOLUTA 2019
              
1.-  ORGANIZACIÓN:    

Federación Galega de Xadrez e Club Xadrez Brétema.

2.-  DATA:  

Domingo, 26 de Maio de 2019.

3.-  HORARIOS:
11:00 h. – Presentación equipos.
11:30 h. -  Rolda 1.                         12:30  -  Rolda 2.
13:30 h. -  Rolda 3.                         17:00  -  Rolda 4.
18:00 h. -  Rolda 5.                         19:00  -  Rolda 6.
20:15 h. -  Entrega de premios.
Os horarios definitivos das roldas confirmaranse na presentación dos equipos.


4.-  LOCAL DE XOGO:

Colexio Jaime Balmes
Rúa Devesa do Marques Nº16

5.-  SISTEMA E CALENDARIO DE XOGO: 

     Sistema Suizo, a seis (6) roldas e será valedeiro para elo FIDE.
Equipos formados  por catro (4) taboleiros. A puntuación será por encontro (2, 1, 0), sendo o primeiro sistema de desempate a puntuación total por taboleiros.
Os demáis sistemas de desempate axustaránse o RXC da FEGAXA (art. 63; apdo. 1.3.2.) e serán publicados na sala de xogo ao comezo do torneo xunto coas bases técnicas.
O ritmo de xogo será de 15 minutos con incremento de 5 segundos/xogada, ou ritmo similar en duración.
O sistema de xogo, número de roldas e ritmo de xogo podería variar en función do número de equipos participantes.
  
6.-  PARTICIPACIÓN:

Poderán participar nesta competición todos os equipos de clubs galegos, que teñan tramitada a ficha federativa correspondente á temporada da competición do calendario (tempada 2019).
Cada club poderá presentar tantos equipos como desexe, sempre que cada un dos seus xogadores e xogadoras, ademáis de ter tramitada a ficha federativa individual con ese equipo, non forme parte, en ningunha fase da competición “Copa Galicia” doutro equipo.
Queda excluída, por tanto, a posibilidade de formar equipos con membros de dous ou mais clubs, así como a participación dun único xogador ou xogadora en mais dun equipo.
Un xogador ou xogadora formará parte dun equipo dende o momento no que o seu club presente o orde de forza dese equipo para a competición
Por tanto queda expresamente prohibido o traspaso de xogadores e xogadoras entre equipos dun mesmo club,  incluso despois de que o equipo sexa eliminado da competición, independentemente de que estes figuraran como titulares ou suplentes, ou participaran ou non activamente nas partidas deste equipo.

 7.-  EQUIPOS:

Cada equipo estará formado por un mínimo de 6 xogadores; dos que 4 xogarán cada enfrontamento, quedando os restantes como suplentes para ese enfrontamento.
Esta alineación pode variar en cada enfrontamento, podendo aliñear  calquera combinación de 4 xogadores dentro da lista presentada.
  

Os catro xogadores ou xogadoras respetarán en todo momento  a orde de forza entregado na inscrición, sendo este válido durante toda a competición, incluso entre fases. Esta orde de forza consiste nunha lista numerada e ordenada de xogadores e xogadoras e indica en que taboleiro se sentará cada un ou cada unha fronte aos seus rivais.
A orde de forza non debe alterarse en ningún momento, dado que ante calquera  incidencia están previstos un mínimo de dous suplentes. Non se admitirá ningún retraso nin aprazamento por non estar presentes na sala de xogo no momento de presentarse a incidencia que motive a súa intervención.

8.-  INSCRICIÓNS: 


COTA:
Campionato
Cota/Equipo
Copa Galicia, categoría absoluta
20 €

LUGAR E PRAZO:

A través dos clubes na Federación Galega de Xadrez enviando,obrigatoriamente, o anexo 1 correctamente cumplimentado ao e-mail: fegaxa@fegaxa.org presentando a orde de forza definitiva. O ingreso da inscrición deberá ir adxunto á mesma.

Ata o día 21 de Maio de 2019 (incluído). Non se admitirán inscricións pasada esa data.

Banco Sabadell Gallego IBAN: ES71   0081   2281   9100   0112   0013


9.-  PREMIOS: 
  
Posto

200
Trofeo
150
Trofeo
100
Trofeo
100
Trofeo
100
Trofeo
(*) A estas cantidades apricaranse as retencións legais.


  
CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

A inscripción a este torneo implica a aceptación das bases do mesmo así como autoriza de forma expresa e voluntaria á ORGANIZACIÓN , a empregar gratuitamente os vídeos, imaxes e/ou audios nos que este interveña -incluso aquelos facilitados polo mesmo coa finalidade de:
Publicar na páxina web así como en calquera das redes sociais das que forme parte ou outra publicación impresa e/ou dixitall co fin de dar unha maior visibilidade e/ou difusión á actividade da Organización.
Dita autorización refírese á la totalidade dos usos que poidan ter os videos, imaxes e/ou audios nos que aparezca, empregando os medios técnicos coñecidos na actualidade e os que poideran desenvolverse no futuro, e para calquer aplicación. Todo elo coa única salvedade e limitación de aquelas utilizacións ou aplicacións que puidieran atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Lei Orgánica 1/1982, de 5 de maio, de protección civil ao dereito ao honor, a intimidade persoal e familiar e á propia imaxe.
A autorización non fixa ningún límite de tempo para a súa concesión nin para a explotación nas que apareza, polo que a autorización considérase concedida por un prazo de tempo ilimitado.
Esta autorización pode ser revocada en cualquier momento polo Interesado, coa salvedade de aquelas actuacións/campañas que estean en marcha, en cuxo caso deberán finalizar para que empece a facer efecto a revocación, polo que a retirada do consentimento, non terá carácter retroactivo.